Детска ясла 

Първа възрастова група

 

Втора възрастова група

 

Трета подготвителна възрастова група – 5 годишни 

Четвърта подготвителна възрастова група – 6 годишни

Разновъзрастова група с. Дърманци