Subscribe to Детска     градина    "Слънчице"       Мездра

Ние се стремим да дадем добър старт на всяко дете в образованието, изкуството, спорта , да развием неговите заложби , да го подготвим да бъде конкурентноспособно още от началния етап на своето образование.

Позволяваме си да влизаме в света на детето, там където няма граници , където всичко е възможно и всичко е красиво. ПОВЯРВАЙТЕ , ТОВА Е ЧУДЕСНО!

В И З И Я – ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА , В КОЯТО ДЕТЕТО ДА СЕ РАЗВИВА И   УСЪВЪРШЕНСТВА

М И С И Я – ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ , ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО 

ЦЕЛ : ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНО  И ОТГОВАРЯЩО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

К В А Л И Ф И К А Ц И Я