Ние се стремим да дадем добър старт на всяко дете в образованието, изкуството, спорта , да развием неговите заложби , да го подготвим да бъде конкурентноспособно още от началния етап на своето образование.

Позволяваме си да влизаме в света на детето, там където няма граници , където всичко е възможно и всичко е красиво. ПОВЯРВАЙТЕ , ТОВА Е ЧУДЕСНО!

ВИЗИЯ:

-    Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно да развие своят потенциал.

-    Качествена и предпочитана образователна среда за 1–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

-    Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

-    Професионална среда за утвърждаване на Учители – новатори, които стимулират детето да взема самостоятелни решения, да твори, да проявява индивидуалност и самостоятелност

МИСИЯ –  Утвърждаване на съвременни иновативни модели за качествено образование в детската градина, осигуряващи възможности за пълноценна социална реализация и оптимално компетентностно развитие на всяко дете с аггажираната подкрепа на семейството и местната общественост.

ЦЕННОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА:

Детето – нашата основна ценност

Ценностно ориентирани модели на поведение и развиваща образователна среда

Партньорство със семейството

Уважение към индивидуалните и културни различия.

Личностно ориентирано педагогическо взаимодействие

Устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот

Съхранение на знанието в институцията;

Екипност и споделени отговорности към очакваните крайни резултати.

 

К В А Л И Ф И К А Ц И Я