Subscribe to Детска     градина    "Слънчице"       Мездра

ДА ПОГЛЕДНЕМ ОТВЪД ЕТИКЕТА

Публикувано от ahristova

 

   За трети пореден път ОДЗ № 2-гр. Мездра събра институции от община Мездра на работна среща за обсъждане на важни текстове в новия Закон за предучилищно и училищно образование при подкрепа личностното развитие на децата, съобразно индивидуалните им образователни потребности.

   Присъстващите участваха в “извънреден вътрешноведомствен полет на българска авиокомпания”, разпределени в шест работни групи: детски учители, начални учители, родители, представители на социални институции, ресурсни специалисти от РЦ – Враца и експерти.

   Програмата включваше:

   І –ви ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ – акцента беше поставен върху ранното откриване и подкрепа на деца с обучителни трудности в условията на детската градина.

   Мариана Петрова, главен учител в ОДЗ № 2 – гр. Мездра, представи предхождащите дейности на педагогическия екип в детското заведение с обобщена извадка  и анализ на анкетно проучване при родители и учители по темата.

   Във ІІ – ри ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ се обсъдиха сериозни въпроси за ранното идентифициране на деца с обучителни трудности още в детската градина, сътрудничеството с родителите, ресурсите за подкрепа ,съдействието на социалните институции и ефективната помощ на експертите.

   „Напасваме ли децата към определен набор от индикатори и им залепваме етикета или ги разглеждаме като отделен индивид, като осигуряваме подкрепа, за да ги оценим в тяхната цялост?”

   Острите въпроси предизвикаха активни позиции на отделните институции с приложение метода на Едуард де Боно „Шест мислещи шапки”,  който помогна за дефиниране на ситуацията , вземането на решения и планирането на последващи стъпки.

   Участниците в работната среща имаха възможността да получат „експертни” отговори от: Ваня Трайкова – гл. експерт Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на МОН, Даринка Костадинова – ст. експерт по предучилищно възпитание на РИО – Враца, Лорета Колева – ст. експерт по организация на средното образование на РИО – Враца, София Дерменджиева – зам. директор и ръководител катедра „Педагогика и методика”  филиал Враца на ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Мирослав Павлов – гл. експерт „Хуманитарни дейности” в община Мездра, Тошко Стоянов – гл. експерт „Образование” в община Мездра, педиатрите –  д-р Павлова и д-р Лечева.

   В ІІІ – ти КООПЕРАТИВЕН ПАНЕЛ присъстващите изработиха съвместно Механизъм за взаимодействие между институциите при подкрепа на деца с обучителни трудности в детската градина. Определиха и основната цел. Обсъди се и се подписа Споразумение за сътрудничество и координиране действията на заинтересованите институции при оказване на подкрепа на деца с обучителни трудности. Така ще се гарантира взаимното партньорство и съвместните действия при прилагане на Механизма за взаимодействие на институциитe.