През м. април 2021 г. в ДГ “Слънчице” се проведе уъркшоп, организиран от Й. Дамянова – главен учител в институцията на тема: „ Орф-Шулверк“- креативна форма на работа в детската градина“. Място -  ”Ателие -… по пътя на цветните детски мечти”, като допълнителна форма на взаимодействие в авторската ДГ- за надграждащо развитие и рефлексия.

Предложеният подход за съчетаване на слово, музика и движение „ Орф – Шулверк“, създаде настроение и желание за прилагане в педагогическото взаимодействие с децата във всички възрастови групи. Изгледани бяха и  6 видеа по темата.