На 21.02.2020 г. в ДГ “Слънце”, гр. Вършец, се подписа споразумение за сътрудничество с ДГ “Слънчице”, гр. Мездра.

   След като обсъдиха необходимостта от обмяна на добри педагогически практики, взаимно  учене, споделяне и насърчаване за иновации и повишаване на общото ниво на квалификация на педагогическите специалисти, двете образователни институции се споразумяха за следното:

  1. Страните се споразумяват да си сътрудничат  при провеждане на вътрешно квалификационни форми по изработени планове за квалификация на педагогическите специалисти
  2. Страните се споразумяват да си сътрудничат при представяне на добри педагогически практики с деца за постигнати резултати в обучението и осигуряване на подкрепа за личностно развитие.
  3. Страните се споразумяват да си сътрудничат при обмяна на идеи при работа по национални и международни проекти.

     

Представена беше добра педагогическа практика на ДГ “Слънчице”, гр. Мездра с презентация на тема: “Осигуряване на подкрепяща образователна среда за стимулиране на емоционалната интелигентност при подготовката на детето за училище“.

Благодарим ви, колеги, за предоставеното ни перфектно домакинство!

 

на 22.02.2020 г. в “Шато Слатина” се проведе междуинституционална вътрешна квалификация на тема: “Организационна култура на институцията” с участието на педагогическите екипи на двете детски градини. Високата активност, провокирана от ролеви игри, решаване на практически казуси и авторефлексия направи срещата интересна, полезна и резултатна.

   

   

Директорът на ДГ “Слънчице”, гр. Мездра, Атанаска Христова закри срещата с думите “… Като екипи – квалифицирани, мотивирани, иновативни и единни, да запазим здрава социалната тъкан на ДГ „Слънчице“, гр. Мездра  и ДГ „Слънце“, гр. Вършец и държим смело костите към мишниците на образователните институции.

Да отстояваме собствен модел на организационна култура с признат имидж в общественото пространство!”